§1. Foreningens navn er Hornshøj – Smedevad Borgerforening.

§2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse.

  1. ved i fællesskab at løse opgaver og problemer i lokalsamfundet.
  2. og på områder af fælles interesse at være med til at repræsentere lokalsamfundet overfor kommunen og andre myndigheder.
  3. at fremme et alsidigt kultur- og fritidstilbud.
  4. samt at gøre Hornshøj-Smedevad lokalområde til et godt sted at bo for områdets beboere med styrket fællesskab og delagtighed i lokalsamfundets liv og virke.

§3. Foreningens medlemmer består af beboere i Hornshøj og Smedevad samt andre interesserede.

§4. Bestyrelsen på 7 medlemmer samt 2 suppleanter og 2 revisorer vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Og der er skiftevis 3 og 4 på valg. Suppleanter og revisorer vælges for ét år.
Suppleanter der afløser bestyrelsesmedlemmer, sidder bestyrelsesmedlemmers periode ud. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
Sager, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8dage førgeneralforsamlingen.

§6. Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  7. EVT.

Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal.
Såfremt ét medlem af foreningen ønsker det, skal skriftlig afstemning finde sted. Valg af bestyrelse foretages altid skriftligt.

§7.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer overfor formanden skriftligt fremsætter ønske derom, men ønsket skal være ledsaget af en motiveret dagsorden.

§8.    Generalforsamlingen er den øverste myndighed.
Til generalforsamlingen har ethvert medlem adgang, og deltager kun ved personlig tilstedeværelse i afstemninger.
Bestyrelsen samt mindst 2 medlemmer skal være mødt, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§9. Det påhviler bestyrelsen at udføre de beslutninger, som generalforsamlingen tager, samt at  våge over vedtægternes overholdelse. Kassereren fører foreningens regnskab og betaler alle regninger efter attestation af formanden eller dennes stedfortræder. Kassererens kontante beholdning må ikke overstige det til de daglige udgifter nødvendige beløb. Den øvrige kassebeholdning indsættes på en bankkonto.

§10. Bestyrelsen er bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen, også i tilfælde som ikke er omhandlet i disse vedtægter, at handle efter bedste skøn.

§11. Der føres protokol over foreningens arbejde.

§12. Eventuelt ophør af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun besluttes af 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved ophør skal foreningens midler anbringes efter generalforsamlingens bedste skøn.

§13.Kontingent betales pr. husstand med den til enhver tid gældende kontingentsats, vedtaget af generalforsamlingen.
Nye beboere overtager automatisk medlemsskabet fra de fraflyttede beboere indtil næstekontingentopkrævning.
Manglende kontingentindbetaling medfører automatisk sletning af medlemsskabet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Mandag den 18. Februar 1974, med ændringer vedtaget den 7. Februar 1979, den 23. Marts 1981, den 15. Marts 1990, den 20. Marts 1992, den 17. Marts 1999 og den 5. februar 2013.